Pin ที่กำหนด / Oscillators เลือก

ภาพ หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย ปริมาณที่มีจำหน่าย ราคาต่อหน่วย Order
DSC6121CI2A-00GAT DSC6121CI2A-00GAT Microchip Tech DFN-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.69880/ ชิ้น
DSC6121CI2A-00GA DSC6121CI2A-00GA Microchip Tech Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.69880/ ชิ้น
DSC613RI2A-012ST DSC613RI2A-012ST Microchip Tech 2.5mmx2mm Pre-ordered MCUs RoHS 0 $4.32640/ ชิ้น
DSC612PI3A-010T DSC612PI3A-010T Microchip Tech VFLGA-6 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $4.44610/ ชิ้น
DSC612PI3A-010K DSC612PI3A-010K Microchip Tech VFLGA-6 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $4.44610/ ชิ้น
DSC612PI3A-010J DSC612PI3A-010J Microchip Tech VFLGA-6 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $4.44610/ ชิ้น
DSC613RI3A-010U DSC613RI3A-010U Microchip Tech VFLGA-6 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $4.52490/ ชิ้น
DSC6023CI2A-00GC DSC6023CI2A-00GC Microchip Tech LGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $3.13530/ ชิ้น
DSC6021CI2A-00GB DSC6021CI2A-00GB Microchip Tech LGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $3.13530/ ชิ้น
DSC613PI3A-0105 DSC613PI3A-0105 Microchip Tech VFLGA-6 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $5.83410/ ชิ้น
DSC612RI1A-012M DSC612RI1A-012M Microchip Tech VFLGA-6 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $3.53230/ ชิ้น
DSC613PI3A-0105 DSC613PI3A-0105 Microchip Tech VFLGA-6 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $5.83410/ ชิ้น
DSC612RI1A-012M DSC612RI1A-012M Microchip Tech VFLGA-6 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $3.53230/ ชิ้น
DSC613RI2A-012S DSC613RI2A-012S Microchip Tech 2.5mmx2mm Pre-ordered MCUs RoHS 0 $4.32640/ ชิ้น
DSC613RI2A-012S DSC613RI2A-012S Microchip Tech 2.5mmx2mm Pre-ordered MCUs RoHS 0 $4.32640/ ชิ้น
DSC613PL3A-0106 DSC613PL3A-0106 Microchip Tech VFLGA-6 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $6.31150/ ชิ้น
DSC2044FE1-F0022 DSC2044FE1-F0022 Microchip Tech QFN-14 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $8.93000/ ชิ้น
DSC613RA2A-0106 DSC613RA2A-0106 Microchip Tech VFLGA-6 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $6.19180/ ชิ้น
DSC2044FE1-F0022 DSC2044FE1-F0022 Microchip Tech QFN-14 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $8.93000/ ชิ้น
DSC2210FL2-A0026 DSC2210FL2-A0026 Microchip Technology MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 14SMD 0 $0.00000/ ชิ้น